Afspraken samenwerking medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland ondertekend

Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland, Huisartsenkring Zeeland, Apothekers Midden en Noord Zeeland, Scheldezoom Farmacie, Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADZR), Emergis en Huisartsenpost Zeeland ondertekenden op dinsdag 2 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst rondom medicatieveiligheid in Noord en Midden Zeeland. Deze ondertekening is het startmoment van de implementatie van de gemaakte samenwerkingsafspraken, die zijn vastgelegd in het document Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland. Zo’n 55 zorgverleners vanuit verschillende disciplines en organisaties waren aanwezig.

”In het belang van patiëntveiligheid is samenwerking tussen de verschillende partners erg belangrijk’, geeft Teun van Es aan, directeur Scheldezoom Farmacie. “Samenwerking voorkomt vertraging in het uitzoeken welke pillen bij een patiënt zijn voorgeschreven. Zo verkleinen we de kans op foutief voorschrijven. Het is belangrijk dat we weten wat de patiënt slikt en hoe de patiënt met zijn medicijnen omgaat. Vaak weten patiënten zelf niet goed wat ze slikken. Soms nemen ze de pillen niet in of volgens een ander schema en weten we dat niet. Ook weet een patiënt nog lang niet altijd wat wij als zorgverleners allemaal met elkaar bedenken en doen”, aldus Van Es. “Wij hebben met elkaar een belangrijke taak om de patiënt te laten inzien dat ook zij een belangrijke rol hebben in hun eigen medicatieveiligheid. Binnenkort ontwikkelen we samen met Klaverblad Zeeland, een publiekscampagne om de patiënten in onze regio’s bewust te maken van hun rol.”

Samenwerkingsafspraken in de regio

De heer Rick Mentjox, Raad van Bestuur Emergis: “In 2013 bleek landelijk dat 8% van de geregistreerde fouten in de medicatie te maken heeft met medicatieoverdracht. Ook bleek dat er meer dan 50.000 faxmomenten per jaar waren tussen voorschrijvers en apotheken in Zeeland.

“In de regio Walcheren nam de Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland begin 2013 het initiatief tot het starten van een project voor samenwerkingsafspraken rondom medicatieveiligheid. Het resultaat was een document met samenwerkingsafspraken tussen vooral thuiszorgaanbieders en apothekers voor regio Walcheren. Van andere partijen die nog niet participeerden en vanuit de eigen projectgroep kwam de wens om uit te breiden naar meer partijen en een grotere regio. Onder begeleiding van adviesorganisatie Stichting Robuust hebben Emergis, ADRZ, (apotheekhoudende) huisartsen, Scheldezoom Farmacie en Huisartsenpost Zeeland zich aangesloten. Dit proces heeft nu geresulteerd tot het document ‘samenwerkingsafspraken medicatieveiligheid voor Midden en Noord Zeeland’.”

Draagvlak en commitment

“Het is tijd dat we (huisartsen, apothekers, thuiszorg, medisch specialisten, verloskundigen et cetera) intensiever gaan samenwerken, zodat we allemaal beschikken over een actueel medicatieoverzicht,” geeft Jan Doelman, neuroloog in ADZR, aan. ”Medicatieveiligheid kunnen we niet meer individueel oplossen, daar is het proces te ingewikkeld voor geworden. Waar mogelijk moeten we moderne middelen inzetten, want laten we eerlijk zijn, het is niet meer van deze tijd om nog te faxen.”

“Met deze ondertekening geven we een duidelijk signaal af dat we het samen eens zijn dat het proces rondom medicatieveiligheid nog beter kan én moet in onze regio. We gaan dit samen oppakken, zorgverleners en patiënten”, gaat Van der Valk, apotheekhoudend huisarts verder.

Landelijke richtlijnen

Voor een goede overdracht van medicatiegegevens is de landelijke “Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens’ opgesteld. Deze richtlijn is voor de betrokken zorgverleners uitgewerkt in de brochure “Veilige principes in de keten”. Zo is het verplicht dat bij elk contact tussen patiënt en voorschrijver er een actueel medicatieoverzicht is. Dit actuele overzicht dient eveneens bij (spoed)opname en bij ontslag binnen 24 uur beschikbaar te zijn voor de zorgverleners. Om dit te realiseren zijn afspraken nodig voor de uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners, apothekers en patiënt. De landelijke richtlijn en de brochure vormen de basis van de samenwerkingsafspraken Midden en Noord Zeeland.

Bron: www.rosrobuust.nl