Bijeenkomst: Medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis: blijven stimuleren totdat het werkt!

Op 19 september organiseerde SIGRA een bijeenkomst die in het teken stond van Medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de 1ste lijn georganiseerd. 
Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van SIGRA, opent de bijeenkomst. Hij geeft aan trots te zijn op de Amsterdamse initiatieven om de medicatieoverdracht te verbeteren die vanmiddag worden gepresenteerd. 
Een kleine sfeer impressie. 

Landelijke uitvraag
Anne de Roos, oprichter van www.medicatieoverdracht.nl, laat ons kennis maken met landelijke trends en best practices op het gebied van medicatieoverdracht tussen ziekenhuizen en de 1ste lijn. Ze laat zien wat er sinds het verschijnen van de Richtlijn Medicatieoverdracht in 2008 goed gaat maar wijst ook schakels in de zorgketen aan waaraan nog veel te verbeteren valt, zoals: standaardisatie en ICT, de poliklinische medicatieoverdracht en het nog niet aansluiten van de Care, GGZ en GZ in bestaande convenanten. 

Klik hier  voor de volledige presentatie. 

Nulmeting stopberichten Amsterdamse apothekers 
In het kader van het SIGRA-project “Veilige medicatieoverdracht in de zorgketen Amsterdam”  is o.a. onderzocht hoeveel medicatiestopberichten vanuit het ziekenhuis naar de openbare apotheken gecommuniceerd worden.  Marcel Kooij, apotheker en bestuurslid van SIGRA, presenteert de uitkomsten van dit onderzoek, dat SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam in gezamelijkheid hebben uitgevoerd, aan de aanwezige bestuursleden, hoofden medische staf en ziekenhuisapothekers. Het aantal stopberichten dat vanuit ziekenhuizen naar openbare apothekers wordt verstuurd varieerts sterk per instelling. Daarnaast bevat slechts 25% van de stoprecepten een door de specialist omschreven reden. Er onstaat een levendige discussie in de zaal over de vraag wanneer een specialist nou wel of niet de reden voor het stoppen van medicatie moet doorgeven. Marcel hoopt dat het besef bij specialisten groeit dat klinisch relevante informatie voor apothekers essentieel is om hun zorgtaak goed uit te kunnen oefenen. 

Lees hier meer over het uitgevoerde onderzoek. 

Transmurale samenwerking bij ontslag – de apotheker bij u thuis
Sara Daliri, projectapotheker verbonden aan het BovenIJ Ziekenhuis en het OLVG-West, geeft een enthousiaste uiteenzetting van het ZonMW-project “Transmurale samenwerking bij ontslag” waarin apothekers binnen 2 weken na ontslag op huisbezoek bij de patiënt gaan. De betrokken apothekers worden soms geconfronteerd met zeer ongebruikelijke manieren waarop patiënten thuis hun geneesmiddelen slikken.  Door het gesprek aan te gaan met de patiënt over het hoe en waarom van hun medicijngebruik dragen zij bij aan hogere therapietrouw en verlaging van het risico op medicatie-incidenten.

Dit project, hier gepresenteerd, verdient alle aandacht, zeker ook van verzekeraars! 

Verificatiemodel VUmc
Ferdi Sombogaard, ziekenhuisapotheker  van het VU medisch centrum, geeft een toelichting op het gehanteerde model waarbij 12 apothekersassistenten zijn opgeleid om medicatieverificatiegesprekken met patiënten te voeren. Deze gesprekken worden gevoerd met 98% van de opgenomen patiënten. De gemiddelde duur van zo’n gesprek is drie kwartier. Een forse investering die veel voordelen oplevert voor patiënten en aantoonbaar bijdraagt aan de patiënttevredenheid.  Klik hier  voor de presentatie.

Marcel Kooij besluit de bijeenkomst met het geven van een toekomstperspectief: wat zijn de vervolgstappen die SIGRA samen met haar leden gaat zetten om de medicatieoverdracht in de zorgketen nog meer te stimuleren?  Bovendien geeft hij een korte impressie van de vernieuwde landelijke Richtlijn Medicatieoverdracht die eind september 2016 uitkomt.

Een inspirerende middag voor alle bij de medicatieketen betrokken zorgverleners!