Herziening richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten onderhanden

De partijen die de richtlijn ‘Medicatieoverdracht’ onderschrijven zijn bezig met een herijking van de richtlijn om deze beter implementeerbaar te maken. De afgelopen maanden is farmaciebreed door NVZA, NVPF en KNMP gekeken naar de knelpunten bij de medicatie overdracht tussen 1e en 2e lijn. Als basis hiervoor is het kunnen nakomen van de Richtlijn Medicatie Overdracht in de keten gehanteerd. Met het oog op demografische ontwikkelingen (meer complexe oudere patiënten) en de toename van het aantal betrokken partijen (mede door de toegenomen marktwerking en verdere specialisatie) zal het risico op vermijdbare fouten groter worden. Daarom is het juist nu noodzakelijk om de knelpunten rondom de medicatieoverdracht op korte en middellange termijn op te lossen om verantwoorde zorg te blijven bieden. 

De herijking moet de implementatie in de praktijk verder ondersteunen. Een Regiegroep ICT en Medicatieoverdracht (op bestuurlijk niveau) moet worden opgericht om te werken aan een standaardtaal waarin medicatiegegevens worden overgedragen. De IGZ is voornemens om het toezicht op naleving van de richtlijn te intensiveren per 2015 of 2016.