Landelijk format medicatieoverzicht, versie 2.0

Het landelijke format medicatieoverzicht kreeg in februari 2013 een update. Het oude format was sinds april 2011 beschikbaar voor inbouw in de zorgsystemen van alle zorgverleners. Uit evaluatie van dit format bleek dat de toepasbaarheid van het medicatieoverzicht bij ontslag uit het ziekenhuis verbeterd diende te worden. Er is behoefte aan een uniforme werkwijze voor het overdragen van medicatiegegevens en het ontslagrecept. In de bijlagen treft u de specificaties van het format versie 2.0 aan en een aanbevolen werkwijze voor het gezamenlijke proces bij ontslag uit het ziekenhuis. Het format is goedgekeurd in de multidisciplinaire sessie van 23 januari 2013, door o.a. de leden van de stuurgroep Medicatieoverdracht in de keten. De ICT-raad van de KNMP en de NVZA (voorheen ORIA), voeren het beheer over het format. Voor vragen kunt u contact opnemen met Brigit van Soest, programmamanager medicatieveiligheid KNMP (b.van.soest@knmp.nl).

Onderbouwing voor versie 2.0

Uit eerdere evaluatie blijkt dat de toepasbaarheid van het huidige Medicatieoverzicht bij ontslag uit het ziekenhuis verbeterd dient te worden. Er is behoefte aan een uniforme werkwijze voor het overdragen van medicatiegegevens en het ontslagrecept. Een aangepaste versie van het Medicatieoverzicht (2.0) is in ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep “Medicatieoverzicht bij ontslag” op 25 oktober 2012 is besloten dat het medicatieoverzicht en het ontslagrecept twee gescheiden documenten dienen te zijn. De reden hiervoor is dat het Medicatieoverzicht een bredere doelgroep kent dan het recept en naar zowel apotheek, huisarts als verpleeginstelling gestuurd kan worden. Ook wordt met gescheiden documenten voorkomen dat onnodig medische informatie op een recept terecht komt die later door verzekeraars opvraagbaar is ten behoeve van de declaraties. Er zijn echter ziekenhuizen die in de huidige situatie een gecombineerd document gebruiken, het zogenaamde AMOR (Actueel Medicatieoverzicht plus Recept. De gekozen werkwijze hangt vaak af van de mate van automatisering (wel of niet geïntegreerd EVS/EPD en ZAIS) en de bestaande werkwijze. Er is behoefte aan een eenduidige werkwijze maar ook aan een voldoende ruime overgangsperiode om het bestaande proces aan te kunnen passen. Daarom is besloten dat deze ziekenhuizen dit gecombineerde document tijdelijk mogen blijven gebruiken totdat elektronische gegevensuitwisseling een feit is. Voorwaarde hierbij is dat het AMOR op een uniforme wijze gebruikt wordt. De beschreven werkwijze richt zich op het uniform gebruik van het Medicatieoverzicht en recept in een ontslagsituatie.

 URS Medicatieoverdracht 2_0 V08 final 20130226

 Procedure bij ontslag MO - final 20130226