Snelle en veilige medicatieoverdracht in Amsterdam

Een 0-meting naar medicatieoverzichten

SIGRA en 1ste lijn Amsterdam werken samen om de medicatieoverdracht verder te verbeteren in de regio. Stip op de horizon is voor iedere patiënt/cliënt in de zorgregio Amsterdam een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht. Eén van de doelen is het verbeteren van de kwaliteit van het medicatiedossier, door onder andere in te zetten op een toename van het aantal medicatie- opvragingen en -verificaties door de patiënt en het aantal stopberichten dat door huisartsen en specialisten wordt doorgegeven aan de apotheek.

Omdat hierover geen objectieve gegevens beschikbaar zijn maar wel sterke aanwijzingen dat er ruimte voor verbetering is, gaat SIGRA in samenwerking met 1ste Lijn Amsterdam en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA) een nulmeting uitvoeren onder 44 apothekers die gebruik maken van het MIRA-CGM systeem. Daarna worden er periodieke vervolgmetingen gedaan, om de effecten van de verbeteracties die uit ons project voortkomen te monitoren.

De nulmeting bestaat uit drie onderdelen:

  • Een digitale telling van het aantal verstrekte medicatieoverzichten in de maand februari 2016.
  • Een digitale telling van het aantal binnengekomen stopberichten over dezelfde maand.
  • Het handmatig bijhouden van (papieren) stopberichten gedurende vijf werkdagen. Deze meting wordt uitgezet bij alle Amsterdamse apothekers.

De geanonimiseerde gegevens dienen als input voor presentaties die bij FTO’s en medische staven zullen worden gegeven in het kader van het project, generiek en op wijkniveau.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Cees Dekker van 1ste Lijn Amsterdam of Marieke Maier van SIGRA