Voortgang Ketenontwikkeling & medicatieveiligheid in de regio Trombosedienst Almelo, ZGT Hengelo en MST Enschede

In de regio Twente zijn meerdere trombosediensten actief. Initieel is gestart met de trombosediensten Almelo, ZGT-Hengelo en MST-Enschede. Hiervoor is een georganiseerd ketenoverleg opgezet met als doel uiteindelijk te komen tot heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden in de medicatieveiligheid. Met de schakels in de keten (apothekers, huisartsen, specialisten, verpleeghuizen, etc), word contact gezocht om aan te sluiten bij bestaande projecten en bekeken welke nieuwe projecten opgestart dienen te worden. Huidige stand van zaken zijn hieronder puntsgewijs aangegeven.

Het georganiseerd ketenoverleg & medicatieveiligheid is gestart in november 2010.

  • In 2011 hebben de trombosediensten Almelo, ZGT- Hengelo en MST- Enschede twee- maandelijks overleg gehad over de te volgen fasen.
  • De eerste fase richt zich op de specialisten en een doseerprotocol in de kliniek; dit doseerprotocol is momenteel in ontwikkeling.
  • De tweede fase richt zich op huisartsen en apotheken.
  • Met de (ziekenhuis)apotheek is contact gelegd, met de bestaande werkgroep medicatie veiligheid in de ZGT. Er worden vervolgafspraken gemaakt over de implementatie en over de te maken afspraken binnen onze organisaties. 
  • Er wordt aansluiting gezocht met het bestaande project medicatieoverdracht bij de Klinische Farmacie groep in de ZGT. In het Regionaal protocol van de openbare apotheken en apotheek in de kliniek zullen ook de afspraken met de trombosediensten Almelo, ZGT -Hengelo en MST-Enschede opgenomen worden. De focus ligt op de overdracht van medicatie gegevens en anti-stolling doseringen bij opname en ontslag, maar ook het informeren van de trombosediensten bij interacterende medicatie wordt meegenomen.

Klik hier voor het ketenprotocol.